Dílny k inscenacím

Ikaros

Athény jsou město měst
v Athénách jsi blízko hvězd
do Athén se vydat zkus
ať zjistíš, zda jsi génius

Program, který převážně metodami dramatické výchovy připraví děti na návštěvu divadelního představení Ikaros. Účelem dílny je poskytnout základní teoretický vhled do období starověkého Řecka. Děti se hravou formou seznámí s typickými znaky antické kultury a potkají se s hlavními postavami hry. Tento vhled rozšíří znalosti dětí v oblasti antických mýtů a zároveň je připraví na představení tak, aby se v něm lépe orientovaly a porozuměly mu.

Dílna má za úkol vzbudit dětskou zvědavost, prohloubit schopnost vnímání, interpretace a reflexe dramatického umění. Přispívá k rozvoji spolupráce a komunikačních schopností. Děti se díky ní stanou vnímavějšími a citlivějšími diváky a návštěvu samotného představení si více užijí.

Dílna vychází z principů učení zážitkovou formou a je vystavěná tak, aby korespondovala s Rámcově vzdělávacími programy. Navazuje na vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace (Český jazyk a literatura) a Člověk a jeho svět (Lidé kolem nás a Lidé a čas). Její náplň zároveň směřuje k rozvoji klíčových kompetencí, zejména Kompetencí k učení, Kompetencí k řešení problémů, Kompetencí komunikativních a Kompetencí sociálních a personálních. Tvůrčí dílnu lze také provázat s obsahem průřezového tématu Osobnostní a sociální výchova nebo s doplňujícími vzdělávacími obory jako je Dramatická výchova a Etická výchova.